Info / tietosuoja

Meistä


Osuva Outfitters jatkaa monille tutun Operator -verkkokaupan liiketoimintaa. Yritys harjoittaa aseiden ja sotilas- ja turvallisuusvarusteiden maahantuontia sekä tukku- ja vähittäismyyntiä. Kuluttajille myymme tuotteet verkkokaupan sekä aivan Helsingin keskustassa sijaitsevan, Osuva Range & Trainingin Tähtitorninmäen ampumaradan yhteydessä olevan liikkeemme välityksellä. Kantavana ideana on toimittaa kuluttajille alan parhaat varusteet nopeasti ja vaivattomasti.

Valikoimissamme on ainoastaan tuotteita, jotka ovat suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttöä varten, joten laatuun voi luottaa tilanteessa kuin tilanteessa. Valikoimissa ei siis ole esim. Aasiassa airsoft tai paintball-käyttöön valmistettuja halpakopioita. Toisaalta taas monet vakavammin edellämainittuja lajeja harrastavat suosivat tuotteitamme korkean laadun vuoksi.

Asiakaskuntamme muodostuu pääasiassa sotilaista, aktiivisista reserviläisistä, ampujista, metsästäjistä, viranomaisista organisaatioina kuin myös yksityisinä henkilöinä sekä airsoft sekä paintball-harrastajista. Tuotevalikoimaa ylläpidetään ja kehitetään em. ryhmien tarpeita silmällä pitäen.

Eräs toimintamme kulmakiviä on, että pidämme verkkokaupassa vain sellaisia tuotteita, jotka löytyvät suoraan varastostamme ja voidaan toimittaa muutamassa päivässä. Tilaustuotteet ovat selkeästi erillään varastotuotteista tai ne ovat merkitty tilaustuotteiksi. 

Tervetuloa ostoksille!
 

Tietosuoja


Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Aegis-palvelut oy - Aegis Services Ltd, aputoiminimet: Osuva Range & Training / Osuva Outfitters
PL70, 00131 Helsinki
Tel. + 358 9 85696980
 

Rekisterin yhteyshenkilö

Asiakaspalvelu
Aegis-palvelut oy - Aegis Services Ltd
PL70, 00131 Helsinki
Tel. + 358 9 85696980    
email: info@osuvaoutfitters.com


Rekisterin nimi

Aegis-palvelut asiakasrekisteri
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan uutiskirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, asiakaspalvelussa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä̈, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä̈ markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.
 

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, käyttäjän luoma käyttäjätunnus ja salasana. Mitään tarpeetonta tietoa ei kerätä.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta (esim. asiakkaan kulku verkkokaupassa ja käynnin kellonaika) käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Näitä tietoja käytetään yleisesti palvelun kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen eikä niitä tavanomaisesti yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään kun hän tilaa uutiskirjeen, varaa ajan tai kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics tai julkisista tietolähteistä. Palvelun tilaaja voi poistua rekisteristä milloin tahansa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun (info@osuva.com).
 

Maksamiseen liittyvät tiedot

Aegis-palvelut oy:n www.osuvaoutfitters.com -verkkokaupan kautta tehtyjen ostojen maksuvälittäjänä toimii Paytrail Oy. Maksaminen on myös mahdollista PayPal -palvelun kautta. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.
 

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Luovuttaminen muihin tarkoituksiin on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimiston kirjatessa maksutapahtumia tai Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Henkilötietoja sisältävään rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten tilitoimisto ja verkkosivujen palveluntarjoaja, jotka molemmat sijaitsevat Suomessa.

Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä, kun käsittelee henkilötietoja ja yrityksen tietoliikenne on salattua. Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa, jonka tietosuojan taso on määräysten mukainen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. 

Kaikki yrityksen käyttämät laitteet (kannettavat tietokoneet, tabletit ja puhelimet) on suojattu yksilöllisillä salasanoilla.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 

Oikeus tarkastaa tietonsa

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.
 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai vaatia tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.


Mahdollisista tietoturvarikkomuksista ilmoittaminen 

Aegis-palvelut oy tekee kaikkensa, että asiakkaiden henkilötiedot säilytetään turvallisesti. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta tietoturvallisuutta loukataan, ilmoitetaan rikkomuksesta viipymättä viranomaisille ja tarvittaessa myös asianosaisille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mm. vaihtamalla salasanansa.
 

Käyttäjän vastuu omista tiedoistaan

Käyttäjän on huolehdittava, että hänen luomansa salasana on riittävän monimutkainen ja että hän vaihtaa salasanansa riittävän usein. Käyttäjän myös edellytetään käyttävän uniikkia käyttäjätunnus- / salasanayhdistelmää, jota hän ei käytä muissa palveluissa samanaikaisesti. Käyttäjän tulee varmistua oman toimintansa tietoturvallisuudesta. On yleisesti turvallista muistaa lukita tietokoneensa ja puhelimensa salasanalla, pitää laitteiden virustorjunnan ja palomuurit ajan tasalla ja huolehtia laitteistojensa järjestelmäpäivityksistä.